Data: 04-08-2022

Źródło: Informacja z Ministerstwa Finansów

Aktualnie w Polsce wyróżniamy kilkanaście rodzajów podatków. Większość spośród nich to podatki bezpośrednie, takie jak:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
 • podatek od spadków i darowizn,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny,
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek od środków transportowych,
 • podatek tonażowy,
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
 • zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji (tzw. podatek od produkcji okrętowej).

a pozostałe to podatki pośrednie, takie jak:

 • podatek od towarów i usług (VAT),
 • podatek akcyzowy,
 • podatek od gier.

Wszystkie rodzaje podatków tworzą całość zarówno w sensie prawnym, jak i ekonomicznym oraz są ze sobą wzajemnie powiązane. Tym samym składają się na system podatkowy.

W szerokim znaczeniu w skład systemu podatkowego wchodzą również.:

 • krajowe i międzynarodowe prawo podatkowe, w tym prawo karne skarbowe;
 • organy administracji rządowej i samorządowej.

Podstawową funkcją opodatkowania jest funkcja fiskalna, czyli uzyskiwanie środków pieniężnych niezbędnych dla pokrycia potrzeb publicznych. Drugą, wtórną funkcją podatków jest funkcja redystrybucyjna, polegająca na podziale dochodów budżetowych uzyskanych z podatków między obywatelami a związkami publicznoprawnymi. Wyróżnia się również funkcję stymulacyjną podatków. Poprzez np. obniżone stawki podatkowe, ulgi lub zwolnienia wspiera się/ wywołuje określone działania/ procesy gospodarcze, zasadne z punktu widzenia państwa i obywateli.

Podstawy nakładania obowiązków podatkowych w Polsce są określone w art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Zgodnie z nim, nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.

Ogólne prawo podatkowe oraz związane z nim obowiązki i procedury reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2018 poz. 800, z późn. zm.).

To jeden z artykułów przybliżających informacje podatkowe i powiązany jest z branżą biura rachunkowe Praga Północ