Baza instytucji - Praga-Północ

Przedstawiamy bazę adresową urzędów i instytucji na terenie Pragi-Północ.

Dom Kultury TuPraga - logo
Dom Kultury TuPraga
22 618 41 51
ulica Dąbrowszczków 2

Dom Kultury Praga funkcjonuje od 2002 roku i zlokalizowany jest w kamienicy z lat pięćdziesiątych. Budynek Domu Kultury obejmuje powierzchnię 800 m kwadratowych. W trzynastu małych pomieszczeniach tworzona jest przestrzeń przekazana do pracy artystycznej dla mieszkańców Pragi-Północ. Głównym przedmiotem działalności Domu Kultury jest nauka poprzez sztukę i działania artystyczne oraz tworzenie szasy dostępu do kultury oraz wkładu w promocję jej dzięki tworzeniu programów kulturalnych, społecznych i artystycznych.

Urząd Dzielnicy Praga-Północ
Urząd Dzielnicy Praga-Północ
22 443 79 00
ulica Kłopotowskiego 15

Urząd Dzielnicy Praga-Północ jest organizacyjnie wydzieloną częścią Urzędu m.st. Warszawy. Jego czynnościami zarządza burmistrz dzielnicy. Głównymi komórkami organizacyjnymi urzędu dzielnicy są wydziały. Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi wydziałów dla dzielnicy są referaty. Urząd dzielnicy zapewnia prowadzenie przez zarząd dzielnicy działań i kompetencji opisanych w art. 11 ust. 2 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ
22 818 60 13
ulica Skoczylasa 9

Nazwa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy funkcjonuje od 2004 roku, kiedy to na mocy Uchwały Nr XXXII/714/2004 Rada m.st. Warszawy zmieniła nazwę z Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Dzielnicy Praga-Północ Gminy Warszawa Centrum. Natomiast w 2006 roku Biblioteka otrzymała imię patrona wybranego przez Czytelników i pracowników Biblioteki. Na mocy Uchwały Nr LXXXIV/2843/2006 dokonano zmiany nazwy na Bibliotekę Publiczną im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Muzeum Warszawskiej Pragi
Muzeum Warszawskiej Pragi
22 518 34 00
ulica Targowa 50/52

Muzeum Warszawskiej Pragi jest oddziałem Muzeum Warszawy i jest pierwszą placówką muzealną z prawej strony Wisły znajdującą się przy ulicy Targowej 50/52 na Pradze-Północ. Muzeum Jest umiejscowione w jednym z najdawniejszych uratowanych budynków mieszkalnych na obszarze prawobrzeżnej Warszawy, z unikalnym zespołem modlitewni - ocalone polichromie, w pobliżu Bazaru Różyckiego, który jest najstarszym działającym targowiskiem Warszawy. Adresatami działań muzeum są mieszkańcy prawobrzeżnej Warszawy i całej Warszawy.

Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ
Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ
22 511 20 00
Kawęczyńska 44

Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy i jest prowadzona w formie jednostki budżetowej. W czerwcu 1997 roku Uchwałą Rady Gminy Warszawa - Centrum został powołany Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ w Gminie Warszawa­Centrum, który po wprowadzeniu ustawy warszawskiej zmienił nazwę na Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ
22 205 41 00
ulica Jagiellońska 23

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ jest jednostką budżetową m.st. Warszawy. Prowadzi działalność statutową na obszarze Dzielnicy Praga-Północ. Zadaniem Zakładu jest gospodarowanie lokalowym zasobem, powierzonym zasobem nieruchomości, podejmowaniem działań na rzecz określania sposobu zarządu nieruchomością wspólną oraz dokonywania wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej Praga-Północ
Ośrodek Pomocy Społecznej Praga-Północ
22 511 24 00
ulica Karola Szymanowskiego 6/61

Ośrodek Pomocy Społecznej Praga-Północ pomaga osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, między innymi z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, bezdomności czy przemocy w rodzinie. Na terenie ośrodka działa także Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi również Ośrodki Wsparcia, jak Dom Samotnej Matki i Dziecka, Dom Dziennego Pobytu oraz Klub "Złotego Wieku".

Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ
Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ
22 277 46 00
ulica Wenantego Burdzińskiego 7

Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ funkcjonuje na podstawie Uchwały Rady m. st. Warszawy nr XXXVIII/970/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy. Przedmiotem działania Zarządu Praskich Terenów Publicznych jest między innymi utrzymanie porządku i czystości, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej w pasach drogowych ulic gminnych oraz zieleni parkowej na gminnym terenie zieleńców i skwerów.

Teatr Baj
Teatr Baj
22 619 80 77
ulica Jagiellońska 28

Teatr Baj pod taką nazwą funkcjonuje od 1930 roku i jest najstarszym teatrem lalek dla dzieci w Polsce. Rolą Teatru Baj jest artystyczne szukanie nowoczesnych strategii teatralnych, ze specjalnym ujęciem dziecięcego widza, również organizacja i prezentacja spektakli, prace na polu edukacji kulturalnej oraz promocja kultury w kraju i za granicą. Teatr Baj, jako pierwszy teatr lalek dla dzieci w Polsce, został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze – Gloria Artis".

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury
Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury
795 127 921
ulica Jagiellońska 26

Mazowiecki Teatr Muzyczny imieniem Jana Kiepury zaczął swoją działalność w kwietniu 2005 roku i jest jednostką organizacyjną samorządu województwa mazowieckiego. W początkowych latach funkcjonowania nazywany był potocznie "Operetką" i właśnie ten gatunek teatralny był od początku wyjątkowo bliski artystom związanym z teatrem. Z powstawaniem i wzrostem Mazowieckiego Teatru Muzycznego ściśle połączona jest postać Włodzimierza Izbana - śpiewaka, pomysłodawcy i pierwszego dyrektora instytucji.

Centrum Wielokulturowe
Centrum Wielokulturowe
22 648 11 11
ulica Jagiellońska 54

Centrum Wielokulturowe jest programem, współfinansowanym przez Urząd m. st. Warszawy. Centrum planowano jako rezydencję dla warszawskich organizacji skupiających cudzoziemców i pracujących na rzecz migrantów oraz wielokulturowości. Jest to terytorium aktywności lokalnej, drugi dom dla imigrantów i lokalnej ludności, w którym wszyscy znajdą idealną dla siebie ofertę kulturalną, doradczo-informacyjną, edukacyjną czy hobbystyczną. Centrum istnieje po to, aby wspomagać integrację międzykulturową oraz obywatelską mieszkańców Warszawy.

Branże